the Japanese painting (Picture of Color 14)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-118
Gantai Saeki
/ Landscape
NO 1B-119
Suiko Fukuda
/ Sweetfish
NO 1B-120
Soun Nakano
/ Mt.Daisen spring snowyNO 1B-121
Baiyu Mouri
/ Autumn Arashiyama
NO 1B-122
Somei Yuuki
/ Mt.Fuji
NO 1B-123
Kuma Mukai
/ Yellow white chrysanthemums

Sold
NO 1B-124
Koujin Sawa
/ Peony
NO 1B-125
Buntai Ohhashi
/ Houraisan
NO 1B-126
Kouichi Okumura
/ Sea side

Sold