the Japanese painting (Picture of Color 15)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-127
Uson Masuda
/ Satellite flowers
NO 1B-128
Kakuyu Shoda
/ Sweetfish
NO 1B-129
Saneatsu Mushanokouji
/ WarakuNO 1B-130
Keisho Imao
/ Coloring landscape
NO 1B-131
Seigyo Wakasa
/ Daruma
NO 1B-132
Monsui Ise
/ Three eldersNO 1B-133
Shiden Kosaka
/ Waterfall
NO 1B-134
Ichiyo Matsumoto
/ Flowers of deutzia
NO 1B-135
Reiki Yamaguchi
/ Rising sun and wave