the Japanese painting (Picture of Color 13)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-109
Hideo Taniguchi
/ Autumn gorge
NO 1B-110
Kinrei Kamei
/ Takasago
NO 1B-111
Iwao Yamashita
/ A big catch of fishNO 1B-112
Gorei Wakebe
/ Hina dolls
NO 1B-113
Tanryo Hirama
/ White peony
NO 1B-114
Shorin Tomizawa
/ Sun and Wave

Sold
NO 1B-115
Unosuke Kawai
/ Peony
NO 1B-116
Iccho Furutani
/ Houraisan
NO 1B-117
Shoseki Kose
/ Takasago