Calligraphy-Confucian 11


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 3-91 Gakudo Ozaki NO 3-92 Kiyotsuna Kuroda NO 3-93 Tokenkaan GyokusenNO 3-94 Shokin Hitai NO 3-95 Bankei Ohtsuki NO 3-96 Isamu Yoshii

Sold
NO 3-97 Nanboku Sumiyama NO 3-98 Tenpu Nakamura NO 3-99 Senkei Ikenobo