Calligraphy-Confucian 10


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-82 Shiyu Tsujimoto NO 3-83 Deishu Takahashi NO 3-84 Shiho RaiNO 3-85 Seishi Yamaguchi NO 3-86 Kyokuso Hirose NO 3-87 Saito Kokubui

Sold
NO 3-88 Isamu Yoshii NO 3-89 Sokan Horinouchi NO 3-90 Kakuryo Hayashi