Calligraphy-Confucian 7


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 3-55 Kaishu Katsu NO 3-56 Seiho Awano NO 3-57 Issai Sato

Sold
NO 3-58 Kinmochi Saionji NO 3-59 Seisei Matsuse NO 3-60 Seiho Awano

SoldNO 3-61 Takamasa Ohkuni NO 3-62 Shunto Nishikawa
(Big size)
NO 3-63 Tenpu Nakamura

Sold