Calligraphy-Confucian 5


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-37
Tesshu Yamaoka
NO 3-38
Shokin Hitai
NO 3-39
Itsuan Rai

Sold

SoldNO 3-40
Baishitsu Sakurai
NO 3-41
Otei Kaneko
NO 3-42
Kyoshi Takahama

SoldNO 3-43
Kyohei Rai
NO 3-44
Yoko Kawata
NO 3-45
Tenpu Nakamura

Sold