the Japanese painting (Picture of Color 4)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-28
Keisho Imaoi
/ Sunrise and Pine tree
NO 1B-29
Baikan Kawashima
/ Spring of Arashiyama
NO 1B-30
Koun Yamamoto
/ Houraisan


NO 1B-31
Chimaki Ohbayashi
/ Japanese dance
NO 1B-32
Ryoki Oe
/ Maiko
NO 1B-33
Bunto Hayashi
/ Houraisan


NO 1B-34
Hasei Yokoyama
/ Yase of the early spring
NO 1B-35
Tomimaro Higuchi
/ Hanabusa Shuchakujishi
(Kabuki)
NO 1B-36
Hosen Higashibara
/ Prawns