the Japanese painting (Picture of Color 10)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-82
Heibei Nozoe
/ Landscape
NO 1B-83
Seiko Tanoguchi
/ Carps
NO 1B-84
Soui Kidou
/ Flower and BirdNO 1B-85
Seizan Ohsaki
/ Manzai (Kyogen)
NO 1B-86
Baikan Kawashima
/ Houraisan
NO 1B-87
Sazanami Iwaya
/ Kinjirou Ninomiya and HaikuNO 1B-88
Tatehiko Suga
/ Bamboo and calligraphy
NO 1B-89
Tomimaro Higuchi
/ Beautiful woman
NO 1B-90
Hideo Nishiyama
/ White plum and bird

Sold