Eminent priest (Rinzai sect 12)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-100
Myoshinji
/ Itsugai Kajiura
NO 2A-101
Daitokuji-
/ Torin Ozeki
NO 2A-102
Enkakuji-
Tokai Shoshun

Sold
NO 2A-103
Ryutakuji
/ Genpo Yamamoto
NO 2A-104
Myoshinji
/ Mumon Yamada
NO 2A-105
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara

Sold
NO 2A-106
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara
NO 2A-107
Daitokuji
/ Taiko Sogen
NO 2A-108
Hokoji
/ Soukan Kouno

Sold